ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
15 มิ.ย. 66 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566
ฝ่ายบริหารทั่วไป
15 มิ.ย. 66 กิจกรรมการเลือกตั้งคณะกรรมการนักเรียน
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
05 มิ.ย. 66 ถึง 06 มิ.ย. 66 กิจกรรมการเยี่ยมบ้านนักเรียน ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
31 พ.ค. 66 ถึง 01 มิ.ย. 66 กิจกรรมค่ายพุทธบุตรนำไทยห่างไกลยาเสพติด
17 พ.ค. 66 ประชุมผู้ปกครองประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
ฝ่ายบริหารกิจการนักเรียน
15 พ.ค. 66 เปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
08 พ.ค. 66 ถึง 09 มิ.ย. 66 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 เรียนปรับพื้นฐาน
ฝ่ายบริหารวิชาการ
18 พ.ย. 64 ประชุมผู้ปกครองและนักเรียนเพื่อแก้ปัญหาผลการเรียน 0 ร และ มส
01 พ.ย. 64 ถึง 03 พ.ย. 64 นักเรียนแต่ละระดับชั้นรับหนังสือเรียน
นักเรียนแต่ละระดับชั้นรับหนังสือเรียน ตามกำหนดการดังนี้
วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564
        เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
วันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
        เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2
เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5
วันที่ 3 พฤศจิกายน 2564
        เวลา 09.00 - 12.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
เวลา 13.00 - 16.00 น. นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
ฝ่ายวิชาการ
31 ต.ค. 64 การอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT : PA)
ผู้บริหารและคณะครู เข้าร่วมการอบรมเชิงปฏิบัติการตามโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู ตามข้อตกลงในการพัฒนางาน (PERFORMANCE AGREEMENT : PA)
ผ่านระบบออนไลน์
14 มิ.ย. 61 กิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยา  จะดำเนินการจัดกิจกรรมไหว้ครู  ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 14 มิถุนายน 2651