สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
           พระบรมธาตุ  คือ  พระบรมธาตุนครศรีธรรมราช   หมายถึง  สัญลักษณ์ของจังหวัดนครศรีธรรมราช  เป็นสัญลักษณ์แห่งความดีงาม
                    เป็นเคารพสักการะของชาวพุทธทั้งในและต่างประเทศ
           รัศมีสีเหลือง  คือ แสงสว่าง  เปรียบได้กับปัญญาความรู้
           โล่ คือ สัญลักษณ์ของเกียรติยศและศักดิ์ศรี
           ตารางลายขัด  หมายถึง  ผลสำเร็จแห่งการเรียนรู้
           ภูเขา  คือ ควนเคร็ง  หมายถึง ภูมิประเทศที่เป็นที่ตั้งของโรงเรียนอยู่ในตำบลเคร็งซึ่งมีควนเคร็งเป็นสัญลักษณ์ทางภูมิศาสตร์ที่สำคัญ
           กระจูด คือ พืชเศรษฐกิจที่สร้างรายได้หลักให้กับประชากรในท้องที่ตำบลเคร็งและตำบลใกล้เคียง รวมถึงจังหวัดใกล้เคียงด้วย
           
           มีความหมายโดยรวมคือ   โรงเรียนชะอวดเคร่งธรรมวิทยาเป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ป่าพรุและควน(ภูเขา) มีความมุ่งหมาย สอนให้ผู้เรียนมีความรู้ ความสามารถ และมีทักษะในการพัฒนาชีวิตและสังคม  เพื่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้า  มีเกียรติมีศักดิ์ศรี โดยยึดความดีเป็นหลักสำคัญในการดำเนินชีวิต