วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
ปรัชญาโรงเรียน
ปญฺญา   รตฺนํ  เสฏฐํ    (ปัน-ยา-รัด-ตะ-นัง-เสด-ถัง)  คำแปล  ปัญญาเป็นทรัพย์อันประเสริฐ
         หมายถึง  การศึกษาทำให้เกิดปัญญา  การมีปัญญาก็เหมือนทรัพย์สินที่ประเสริฐยิ่ง