หลักสูตรที่เปิดสอน
หลักสูตรที่เปิดสอน
โรงเรียนขชะอวดเคร่งธรรมวิทยา เปิดสอนในระดับ
   
    ชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น มี 1 ประเภทห้องเรียน คือ หลักสูตรห้องเรียนทั่วไป 
  • มัธยมศึกษาปีที่ 1
  • มัธยมศึกษาปีที่ 2
  • มัธยมศึกษาปีที่ 3

   ชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย มี 2 แผนการเรียน ประกอบด้วย ห้องเรียนแผนคณิตศาสตร์ -วิทยาศาสตร์   ห้องเรียนแผนคณิตศาสตร์-ภาษา 

  • มัธยมศึกษาปีที่ 4
  • มัธยมศึกษาปีที่ 5
  • มัธยมศึกษาปีที่ 6