ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
ว9 คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 59577
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 28.8 KB 59576
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.87 KB 59574
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.53 KB 59575
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.47 KB 59574
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.15 KB 59575
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (T-SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 157.22 KB 82089
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 82351
คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 82208
แบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 82329
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 82438