ดาวน์โหลดเอกสาร
ไฟล์เอกสาร ดาวน์โหลด/ครั้ง
อื่นๆ
>ว9 คู่มือ การดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่ง และวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู 100595
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 28.8 KB 100591
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ผู้บริหารสถานศึกษาชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 28.87 KB 100589
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการพิเศษ Word Document ขนาดไฟล์ 25.53 KB 100592
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูชำนาญการ Word Document ขนาดไฟล์ 25.47 KB 100589
แบบข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ครูไม่มีวิทยฐานะ Word Document ขนาดไฟล์ 25.15 KB 100591
รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการประเมินตนเองรายบุคคล (T-SAR) Word Document ขนาดไฟล์ 157.22 KB 123108
แบบประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สายงานการสอน Word Document ขนาดไฟล์ 86.5 KB 123375
คู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561 Adobe Acrobat Document ขนาดไฟล์ 3.05 MB 123265
แบบบันทึกการวิเคราะห์เพื่อจัดทำคำอธิบายรายวิชา Word Document ขนาดไฟล์ 24.68 KB 123349
แบบฟอร์มโครงการ ประจำปีงบประมาณ 2561 Word Document ขนาดไฟล์ 115 KB 123458