ข้อมูลผู้บริหาร

ผู้อำนวยการโรงเรียน
              นายวิชาญ  จินพล 
              ดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔
              วุฒิการศึกษาสูงสุด ปริญญาโท คุณวุฒิ ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
              วิชาเอกการบริหารการศึกษา  มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
              โทรศัพท์ 098-9484885