กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ-ฉบับที่-๔-พ.ศ.-๒๕๖๒   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 147.84 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ-พ.ศ.-๒๕๔๐   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 138.33 KB
Adobe Acrobat Document พรบ.สภาครูและบุลากรทางศึกษา-2546   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 168.68 KB
Adobe Acrobat Document พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการ-ฉบับที่-3-พ.ศ.-2562   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 156.84 KB
Adobe Acrobat Document รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย-พ.ศ.2560   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 581.52 KB