คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Adobe Acrobat Document คู่มือการปฏิบัติงาน   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2 MB
Adobe Acrobat Document พรรณนาขอบข่ายงานตามโครงสร้างการบริหารและจัดการศึกษา   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 333.24 KB